BKÜ Sektörüne TİSİT Bakışı

Kurulduğu 1985 yılından bu yana TİSİT; insan ve çevre sağlığını gözeten, biyoçeşitliliği koruyan bir bitki sağlığı sisteminin Türkiye’de yerleştirilmesini savunur. Bunun için ülkemizde iyi bir BKÜ Uygulama Yönetim Sisteminin hayata geçirilip, BKÜ kullanımdan kaynaklı risklerin azaltılarak ülkemizin gıda güvenliği ve gıda egemenliğinin garanti altına alınmasını önemser.Ekolojik tarımın veya Organik Tarımın ülkemizde gelişmesini TİSİT desteklemektedir. Ancak İyi Tarım Uygulamaları (İTÜ) içinde ve IPM prensiplerine uygun Bitki Koruma Ürünü kullanılmasını hedefleyen, tüketicinin ucuz gıdaya erişimi mümkün kılan sürdürülebilir endüstriyel bitkisel üretim de TİSİT için vaz geçilmezdir.

Yerli BKÜ Sanayindeki BKÜ üretiminde cari mevzuat hükümlerine ve AB, FAO, WHO gibi uluslararası kurum ve kuruluşların belirlediği spesifikasyonlara uygun BKÜ teknik maddesi kullanımı bir zorunluluktur. Bakanlık yerli üretimde kullanılmak üzere ithal edilen bu teknik hammaddeleri ithalat aşamasında kontrol etmektedir. TİSİT, aynı kontrollerin hazır mamul olarak ithal edilen BKÜ için de yapılması gerektiğini savunur. Çünkü iç piyasada hem imal hem de ithal BKÜ aynı anda bulundukları için, bu iki çeşit BKÜ arasında rekabette de adaletin bu sayede daha iyi sağlanacağına inanır. Bu işlemler Türk Çiftçisinin daha güvenli BKÜ satın almasını ve kullanmasını temin edecektir.

Yerli ve Milli Sanayimizde üretilen BKÜ, emsalleri olan çok ulusluların orijinal BKÜ ile aynı kalite, aynı standart ve aynı biyolojik etkinliktedir. Tek farkı orijinallerinden daha ucuz olmalarıdır. Bu olumlu gelişmenin, TİSİT’in vefakâr üyelerinin sayesinde olduğunu tekrar belirtmeliyiz.

TİSİT; İnsan ve çevre sağlığına zararlı olduğu tespit edilen BKÜ aktif maddelerini içeren BKÜ’lerinin ülke tarımda kullanılmasına karşıdır. AB uygulamalarını izleyen Bakanlığın bu konuda aldığı kararları koşulsuz desteklemektedir. Çünkü TİSİT ve üyeleri için insan sağlığı, ülkemizin gıda egemenliği ve ülkemizin tarım ürünleri ihracatı her türlü tartışmanın dışındadır.

AB de ve ülkemizde kullanım dışı bırakılan bu aktif maddelerin çoğu, patent süresi dolmuş olan ve Yerli ve Milli Sanayimizin BKÜ imalatında kullanmakta olduğu pestisit aktif maddeleri olduğuna dikkat çekmek isteriz. Bunlar içinde ticari kaygılarla nedeniyle (karlı olmayacağı veya yerine yeni aktif madde geliştirdikleri için) üreticisinin desteklemediği ve AB Komisyonunda savunmadığı aktif maddelerin de bulunmakta olduğunun bilinmesi gerekir.  Hatta bunlar içinde AB de üretilmeyen ancak ülkemizdeki bitkisel ürünlerimizde kullanılacak olan aktif maddeler de olabilir.  O nedenle TİSİT, bu tür aktif maddelerin belirlenmesini ve ülkemizin bitki sağlığı sistemi açısından gerekli olup olmadığı, insan ve çevre sağlığına olumsuz özelliklerinin tespit edilip edilmediği vb. diğer hususların en ince detayına kadar yeniden irdelenmesini ve elde edilen sonuçların sektördeki tüm STK’ları ile birlikte görüşüldükten sonra o aktif maddenin uygulamadan kaldırılıp kaldırılmayacağına karar verilmesinin çok daha uygun olacağını düşünmektedir. Mayıs 2023 itibarıyla, 2000 yılından sonra ülkemizde kullanımdan kaldırılan aktif maddelerin toplamı 217 dir.